Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng TQC (TQC)

Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Ngày đăng:29/12/2019
ISO 14001 là một trong những tiêu chuẩn thành công nhất của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO (International Organization for Standardization). Tiêu chuẩn này giúp cho các công ty có thể kiểm soát được tác động sản xuất kinh doanh lên môi trường, quản lý giám sát các vấn đề môi trường của doanh nghiệp một cách toàn diện.)

ISO 14001 là gì?

ISO 14001 là một trong những tiêu chuẩn thành công nhất của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO (International Organization for Standardization). Tiêu chuẩn này giúp cho các công ty có thể kiểm soát được tác động sản xuất kinh doanh lên môi trường, quản lý giám sát các vấn đề môi trường của doanh nghiệp một cách toàn diện.)

xuất bản lần đầu tiên vào năm 1996, tiêu chuẩn ISO 14001 đã được xem xét và ban hành phiên bản mới năm 2004.

Kể từ đó tới nay, tiêu chuẩn ISO 14001: 2004 - Hệ thống quản lý môi trường – các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng đã được áp dụng rộng rãi tại 155 quốc gia trên toàn thế giới và 324.148 chứng chỉ đã được cấp cho các tổ chức, tăng thêm 22.526 chứng chỉ so với năm 2013 (theo Báo cáo khảo sát của ISO năm 2014).

Phiên bản mới yêu cầu phải nắm bắt được thực trạng của tổ chức hay doanh nghiệp nhằm quản lý  rủi ro tốt hơn. Bên cạnh đó, phiên bản ISO 14001:2015 cũng chú trọng hơn tới vai trò của lãnh đạo đối với tổ chức hay doanh nghiệp trong công tác quản lý môi trường. Ngoài ra, sẽ có sự thay đổi theo hướng nâng cao hiệu quả môi trường bên cạnh việc cải tiến hệ thống quản lý.

ISO 14001:2015 và những cải tiến

Quản lý môi trường chiến lược

Quản lý môi trường đóng một vai trò ngày càng tăng trong quá trình lập kế hoạch chiến lược của tổ chức. Một yêu cầu mới để hiểu bối cảnh của tổ chức đã được thiết lập nhằm xác định và tạo ra cơ hội đòn bẩy cho lợi ích của cả tổ chức và môi trường của tổ chức. Một chú ý đặc biệt dựa trên các vấn đề hoặc hoàn cảnh thay đổi liên quan đến các nhu cầu và mong đợi của các bên liên quan (bao gồm cả yêu cầu điều chỉnh) và điều kiện môi trường địa phương, môi trường khu vực hoặc toàn cầu có thể ảnh hưởng, bị ảnh hưởng bởi hoạt động của tổ chức.

Vai trò của lãnh đạo

Để đảm bảo sự thành công của hệ thống, một điều khoản mới đã được thêm vào để phân công trách nhiệm cụ thể đối với những người trong vai trò lãnh đạo nhằm thúc đẩy về quản lý môi trường trong tổ chức.

Công tác bảo vệ môi trường

Có một sự kỳ vọng lớn ở các tổ chức nhằm cam kết tiên phong trong việc bảo vệ môi trường khỏi bị tổn hại và suy thoái, phù hợp với bối cảnh của tổ chức. Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 không đưa ra định nghĩa khái niệm về “bảo vệ môi trường” nhưng lưu ý rằng nó có thể bao gồm phòng ngừa ô nhiễm, sử dụng tài nguyên bền vững, giảm thiểu và thích ứng biến đổi khí hậu, bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái, .v.v...

Kết quả hoạt động môi trường

Việc nhấn mạnh đến cải tiến liên tục, từ việc cải tiến hệ thống quản lý, nhằm mục đích nâng cao kết quả hoạt động môi trường. Phù hợp với các cam kết trong chính sách của mình và trong khả năng, tổ chức sẽ giảm lượng phát thải, nước thải và chất thải tới mức quy định của tổ chức.

Tư duy về vòng đời sản phẩm

Bên cạnh việc bổ sung các yêu cầu hiện tại để quản lý các khía cạnh môi trường liên quan đến hàng hóa và dịch vụ mua sắm, các tổ chức sẽ cần phải mở rộng việc kiểm soát và ảnh hưởng của họ với các tác động môi trường liên quan tới việc sử dụng sản phẩm và việc xử lý hay thải bỏ sản phẩm ở cuối vòng đời. Điều này không mang ý nghĩa là yêu cầu đánh giá vòng đời sản phẩm.

Trao đổi thông tin

Trao đổi thông tin bên ngoài và nội bộ được nhấn mạnh, được bổ sung trong việc phát triển chiến lược truyền thông. Điều này bao gồm yêu cầu về thông tin phù hợp và đáng tin cậy, và thiết lập cơ chế để mọi người làm việc dưới sự kiểm soát của tổ chức có thể đề xuất cải tiến liên quan đến hệ thống quản lý môi trường.

Thông tin dạng văn bản

Phản ánh cuộc cách mạng trong hệ thống máy tính và điện toán đám mây để vận hành hệ thống quản lý, bản sửa đổi kết hợp thuật ngữ “thông tin được văn bản hóa” thay thế cho “tài liệu” và “hồ sơ”. Để nhất quán với tiêu chuẩn ISO 9001, tổ chức này sẽ sự linh hoạt khi xác định “thủ tục” khi nào là cần thiết để đảm bảo kiểm soát quá trình hiệu quả.

Áp dụng ISO 14001:2015 vào trong doanh nghiệp như thế nào?

Chi tiết cách áp dụng ISO 14001:2015 vào trong doanh nghiệp

Số TT Công đoạn Nội dung Mô tả công việc
1 Bước 1 Đào tạo cho cán bộ quản lý môi trường về ISO 14001
 • Cán bộ quản lý chất lượng nhận thức được các yêu cầu trong tiêu chuẩn ISO 14001
2 Bước 2 Xác định bối cảnh bên trong và bên ngoài của Tổ chức; nhu cầu của khách hàng và các bên quan tâm về vấn đề môi trường.
 • Doanh nghiệp cần xác định rõ những vấn đề trong nội bộ tổ chức cũng như vấn đề bên ngoài có ảnh hưởng tới hoạt động kiểm soát, bảo vệ môi trường;
 • Doanh nghiệp cần xác định rõ nhu cầu của các bên quan tâm đặc biệt là nhu cầu của khách hàng về việc đáp ứng các yêu cầu, cam kết bảo vệ môi trường.
 • Doanh nghiệp cần tuân thủ các văn bản pháp lý về môi trường có liên quan của Việt Nam.
 
3 Bước 3 Xác định các rủi ro/mối nguy có ảnh hưởng đến môi trường từ hoạt động sản xuất, kinh doanh
 • Doanh nghiệp cần xác định các rủi ro (cả rủi ro bên ngoài và trong nội bộ tổ chức) có ảnh hưởng đến môi trường từ hoạt động sản xuất, kinh doanh
4 Bước 4 Từ các phân tích ở bước 2 và bước 3 để hoạch định Chính sách môi trường và Mục tiêu môi trường;
 • Chính sách môi trường là định hướng và tầm nhìn dài hạn về vấn đề môi trường do lãnh đạo cao nhất thiết lập.
 • Mục tiêu môi trường ngắn hạn (cho từng năm) do các phòng ban xây dựng để đảm bảo từng bước nâng cao và cải thiện vấn đề môi trường
5 Bước 5 Xác định các Khía cạnh môi trường có ý nghĩa, xác định các thông số/tiêu chí/Chỉ tiêu môi trường cụ thể
 • Khía cạnh môi trường có ý nghĩa là các khía cạnh/vấn đề/nguy cơ nảy sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp mà có tác động tới môi trường.
 • Thông số/tiêu chí/Chỉ tiêu môi trường cụ thể là các chỉ tiêu/tiêu chí cụ thể cần phải kiểm soát để đảm bảo không phát sinh các vấn đề/nguy cơ ảnh hưởng tới môi trường.
 
6 Bước 6 Từ các phân tích ở bước 2 và bước 3, bước 5 để xây dựng các Quy trình và hướng dẫn/ biểu mẫu giám sát môi trường
 • Quy định rõ Việc (việc gì cần làm), rõ Người (Ai làm, trách nhiệm, quyền hạn), rõ Cách làm (các bước, thao tác thực hiện công việc).
 • Làm thế nào thì chuẩn hóa và viết thành quy trình/hướng dẫn/ biểu mẫu thực hiện      
 • Tập trung vào các thông số/chỉ tiêu/tiêu chí môi trường chính cần phải kiểm soát trong quá trình sản xuất/cung cấp dịch vụ
 
7 Bước 7
Vận hành theo các Quy trình, hướng dẫn và biểu mẫu đã thiết lập
 
 • Các Quy trình/hướng dẫn/biểu mẫu đã được thiết lập thì phải được tuân thủ thực hiện và lưu trữ bằng chứng thực hiện (các hồ sơ giám sát các chỉ tiêu/thông số môi trường – sổ tay ghi chép hay nhật ký ghi chép giám sát môi trường định kỳ);
 • Thời gian vận hành phải phù hợp với đặc thù sản xuất, kinh doanh và vòng đời của sản phẩm (để đảm bảo hệ thống quản lý môi trường đã được vận hành ổn định).
 
8 Bước 8 Đánh giá nội bộ để giám sát và đảm bảo tuân thủ
 • Các phòng ban/bộ phận trong doanh nghiệp thực hiện đánh giá chéo lẫn nhau để đánh giá việc tuân thủ thực hiện theo các quy trình/hướng dẫn đã thiết lập;
 • Đánh giá nội bộ thông thường được thực hiện tối thiểu 01 năm/lần.
 
9 Bước 9 Lãnh đạo cao nhất tiến hành họp để xem xét tổng thể việc vận hành hệ thống quản lý môi trường (gọi là xem xét của lãnh đạo)
 • Kết quả của cuộc đánh giá nội bộ được báo cáo tới lãnh đạo cao nhất để quyết định các cải tiến và điều chỉnh cần thiết (về con người, trang thiết bị, quy trình/hướng dẫn) để chính thức phê duyệt vận hành hệ thống quản lý môi trường, nâng cao và cải thiện các vấn đề về môi trường
10 Bước 10 Đăng ký chứng nhận tới Tổ chức chứng nhận có năng lực
 • Để khẳng định việc tuân thủ và đáp ứng đầy đủ theo các yêu cầu của ISO 14001 doanh nghiệp phải đăng ký và được chứng nhận bởi Tổ chức chứng nhận được Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định và có năng lực đáp ứng theo chuẩn mực quốc tế

Mẫu chứng nhận ISO 14001

Chứng nhận ISO 14001:2015 dành cho công ty Anchor Fastener

chứng nhận ISO 14001:2015 cho công ty Anchor Fastener
 

Chứng nhận ISO 14001:2015 từ Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng TQC

TQC là một trong những đơn vị uy tín được chính Tổng Cục Đo lường chất lượng trực thuộc Bộ Khoa Học Công Nghệ Việt Nam chỉ định được phép đánh giá, cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 với đầy đủ tính pháp lý

Với phương châm “Chuẩn mực – Ðúng hẹn – Thân thiện – Chuyên nghiệp - Cầu thị” của TQC. Trong suốt hơn 13 năm hoạt động trong ngành, TQC đã  đánh giá, cấp chứng nhận cho hàng trăm doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ. Trong đó có các doanh nghiệp đầu ngành như Ammecc, phân bón Thành Tâm, Anchor Fasteners...

TQC luôn luôn cam kết luôn đi đầu trong trong công nghệ đánh giá và các chứng nhận khi tiên phong áp dụng công nghệ 4.0 vào chứng nhận hiện đại, hỗ trợ khách hàng tận tình với các dịnh vụ tốt nhất như

TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ: Chứng nhận Iso 14001: 2015 với tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng đầy đủ nhu cầu khách hàng về pháp lý, thủ tục, nâng cao chất lượng mội trường làm việc và giảm thiểu ảnh hưởng của hoạt động sản xuất của doanh nghiệp đến môi trường

Chứng nhận ISO 14001:2015 chuẩn quốc tế từ TQC

 

TƯ VẤN CHI PHÍ TỐI ƯU, TIẾT KIỆM NHẤT : Với tiêu chí “khách hàng là trên hết”, TQC luôn cố gắng hỗ trợ tư vấn khách hàng trong việc tối ưu hóa chi phí và cắt giảm các khoảng sinh nhầm mang đến cho quý khách một mức giá hợp lý nhất với những chất lượng dịch vụ tốt nhất.(Chi phí sẽ được tối ưu theo từng nhu cầu riêng của doanh nghiệp).

NHANH NHẤT : Trung tâm TQC cam kết việc phản hồi tư vấn cho khách hàng trong thời gian sớm nhất khi khách hàng để lại thông tin. Bên cạnh đó, việc tối đa hóa thời gian trong quy trình tiếp nhận hồ sơ và  xử lý, TQC cam kết hỗ cho các khách hàng có được chứng nhận trong thời gian nhanh nhất.

UY TÍN ĐI LIỀN VỚI CHẤT LƯỢNG: Với hơn 13 năm kinh nghiệm phục vụ hàng trăm doanh nghiệm lớn, vừa và nhỏ. TQC cam kết về chất lượng dịch vụ của mình luôn mang đến cho khách hàng những dịch vụ, đãi ngộ tốt nhất vì “SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG LÀ SỰ HẠNH PHÚC CỦA TQC”.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi hoặc để lại thông tin để nhận báo giá ngay bên dưới. Nhân viên tư vấn sẽ phản hồi ngay trong vòng 24 giờ.

Nhận báo giá chứng nhận iso 14001 Hotline chứng nhận iso 14001:2015
 

Ưu đãi cho quý khách hàng đạt được chứng nhận ISO 14001:2015

Chúng tôi luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, cho nên chúng tôi luôn cố gắng mang đến cho khách hàng những sự hỗ trợ tốt nhất khi sử dụng dịch vụ của TQC:

 • Quý khách hàng sẽ được Đào tạo nhận thức về ISO 14001:2015 và đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ, kiểm soát nội bộ hệ thống quản lý môi trường
 • TQC sẽ hỗ trợ tư vấn miễn phí việc bố trí mặt bằng, phòng sạch, dây truyền sản xuất, bố trí đường đi công nhân vào khu vực sản xuất đảm bảo theo nguyên tắc một chiều, phòng tránh nhiễm chéo, nhiễm bẩn vào sản phẩm.
 • TQC chuyển giao miễn phí bộ hồ sơ, quy trình mẫu cơ bản của Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001:2015 để làm căn cứ tham khảo xây dựng và áp dụng tại công ty
 • TQC sẽ giới thiệu đối tác tư vấn/chuyên gia tư vấn có năng lực và kinh nghiệm tư vấn tốt nhất giúp xây dựng hệ thống quản lý chất lượng trang thiết bị, vật tư y tế đáp ứng được yêu cầu về chất lượng, an toàn, tránh nhiễm bẩn, nhiễm độc và phù hợp với định hướng sản xuất của công ty.

Trong suốt quá trình thực hiện chúng tôi cam kết sẽ tư vấn và hỗ trợ dịch vụ một cách tận tình nhất để khách hàng có thể đạt được chứng nhận:

Liên hệ ngay với TQC để nhận ngay chứng chỉ ISO 14001 của bạn với tiêu chí:

NHANH NHẤT – TIẾT KIỆM NHẤT - UY TÍN NHẤT – PHÙ HỢP NHẤT VỚI NHU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi hoặc để lại thông tin để nhận báo giá ngay bên dưới. Nhân viên tư vấn sẽ phản hồi ngay trong vòng 24 giờ.

Nhận báo giá chứng nhận iso 14001 Hotline chứng nhận iso 14001:2015

Địa chỉ liên hệ:

Trụ sở chính tại Thành phố Hà Nội: Số 15, ngõ 168 đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận ThanhXuân, tp. Hà Nội

Hotline: 0982 926 625 

Số điện thoại: 024 6680 0338

Email: vphn@tqc.vn

Chi nhánh tại tp. Đà Nẵng: Tầng 2 toàn nhà VINADCO BUILDING, số 01-03 Hồ Quý Ly, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, tp. Đà Nẵng.

Hotline: 0965 338 523

Email: vpdn@tqc.vn

Chi nhánh tại tp. Hồ Chí Minh: 232/1/33 đường Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, tp. Hồ Chí Minh

Hotline: 0962 668 325

Số điện thoại: 028 6270 1386

 
Khách hàng tiêu biểu
Các tổng công ty, thương hiệu lớn, uy tín được TQC đánh giá cấp chứng nhận
Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng TQC
Trụ sở chính:
Địa chỉ: Số 15, ngõ 168 đường Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội
Hotline: 0982 926 625
Điện thoại: 024 6680 0338 
Email: vphn@tqc.vn
Chi nhánh tại Tp. Đà Nẵng:
Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà VINADCO BUILDING, Số 01-03 Hồ Quý Ly, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
Hotline: 0965 338 523
Điện thoại: 023 6362 2668
Email: vpdn@tqc.vn
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: 232/1/33 đường Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0962 668 325
Điện thoại: 028 6270 1386
Email: vpsg@tqc.vn
DMCA.com Protection Status
Tổ chức chứng nhận TQC – Vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp
Hotline 24/7: 0982 926 625 / 0962 668 325