Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng TQC (TQC)

Tiêu chuẩn ISO 22000:2005 – Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, Các yêu cầu và áp dụng cho doanh nghiệp

Ngày đăng:20/03/2021
Chứng nhận ISO 22000 là chứng nhận tiêu hệ thống quản lý an toàn thực phẩm được Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO (International Standard Organization) xây dựng. Tiêu chuẩn này đưa ra những yêu cầu mang tính định hướng cho hệ thống quản lý an toàn thực phẩm để đảm bảo an toàn thực phẩm ở mọi mức độ. Tiêu chuẩn này chỉ ra cách một tổ chức có thể chứng minh được khả năng kiểm soát các mối nguy an toàn để đảm bảo rằng thực phẩm là an toàn và hiện đang được rất nhiều cơ sở sản xuất thực phẩm tại Việt Nam áp dụng.

Chứng Nhận ISO 22000:2015 là gì?

Chứng nhận ISO 22000 là chứng nhận tiêu hệ thống quản lý an toàn thực phẩm được Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO (International Standard Organization) xây dựng. Tiêu chuẩn này đưa ra những yêu cầu mang tính định hướng cho hệ thống quản lý an toàn thực phẩm để đảm bảo an toàn thực phẩm ở mọi mức độ. Tiêu chuẩn này chỉ ra cách một tổ chức có thể chứng minh được khả năng kiểm soát các mối nguy an toàn để đảm bảo rằng thực phẩm là an toàn và hiện đang được rất nhiều cơ sở sản xuất thực phẩm tại Việt Nam áp dụng.

chứng nhận iso 22000

Ngày 19 tháng 6 năm 2018, Ủy ban tiêu chuẩn hóa quốc tế chính thức ban hành phiên bản mới cho tiêu chuẩn ISO 22000. Các tổ chức đã và đang áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000:2005 có thời gian tới 18 tháng 6 năm 2021 để thực hiện những hoạt động sau để chuyển đổi cập nhật lên ISO 22000:2018:

 • Đánh giá hệ thống đang áp dụng theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018 để xác định những điểm chưa phù hợp.
 •  
 • Tổ chức đào tạo và truyền đạt các điểm mới của tiêu chuẩn ISO 22000:2018.
 •  
 • Cập nhật, xây dựng các văn bản cần thiết cho hệ thống của tổ chức để đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn sửa đổi.
 •  
 • Xác nhận hiệu lực của hệ thống quản lý (thông qua các hoạt động như đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo).
 •  
 • Đăng ký đánh giá chứng nhận (trong lần đánh giá giám sát, đánh giá tái chứng nhận, hoặc cuộc đánh giá riêng)

Tiêu chuẩn ISO 22000:2018 được xây dựng theo cấu trúc High-levels Structure (HLS) nhằm dễ dàng tích hợp với các hệ thống quản lý (ISO 9001, ISO 14001,…) đang áp dụng rộng rãi và đảm bảo sự đồng bộ mang tính quốc tế trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Áp dụng ISO 22000:2005 vào thực tế sản xuất chế biến thực phẩm?

Bước 1 (liên quan đến lãnh đạo): Doanh nghiệp cần thiết lập các chính sách an toàn thực phẩm (định hướng và tầm nhìn về chất lượng và an toàn thực phẩm cho một giai đoạn dài) và mục tiêu an toàn thực phẩm (cho từng năm) và đảm bảo các chính sách và mục tiêu đó được thực hiện để từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ cung cấp.
Bước 2 (liên quan đến các phòng ban/bộ phận): Doanh nghiệp cần chỉ định một trưởng nhóm An toàn thực phẩm (Trưởng ban An toàn thực phẩm/Đội trưởng đội HACCP) có kiến thức và kinh nghiệm về thực phẩm để xây dựng các chương trình tiên quyết (điều kiện nhà xưởng, điều kiện vệ sinh), xác định và phân tích các mối nguy mất an toàn thực phẩm -> xây dựng biện pháp phòng ngừa và vận hành áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm trong doanh nghiệp.
Bước 3: Khi hệ thống các chính sách, mục tiêu, quy trình, kế hoạch HACCP (kế hoạch phòng ngừa mối nguy mất an toàn thực phẩm) và hướng dẫn đã được thiết lập thì doanh nghiệp phải định kỳ đánh giá nội bộ để giám sát và đảm bảo việc tuân thủ thực hiện theo các quy trình/hướng dẫn đã thiết lập -> sau đó kết quả được báo cáo tới lãnh đạo cao nhất để quyết định các cải tiến và điều chỉnh cần thiết để nâng cao chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ cung cấp (hoạt động xem xét của lãnh đạo)
Số TT Công đoạn Nội dung  
1 Bước 1 Đào tạo cho cán bộ quản lý chất lượng về nguyên lý HACCP/ISO 22000
 • Cán bộ quản lý an toàn thực phẩm nhận thức được các yêu cầu và nguyên lý phòng ngừa mối nguy gây mất an toàn thực phẩm theo HACCP/ISO 22000;
 • Nhận thức được các mối nguy gây mất an toàn thực phẩm và cách thức phân tích các mối nguy
2 Bước 2 Chỉ định trưởng nhóm An toàn thực phẩm (Trưởng ban An toàn thực phẩm/Đội trưởng đội HACCP) và các thành viên
 • Các thành viên trong ban ATTP sẽ là nòng cốt trong quá trình hoạch định và xây dựng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.
3 Bước 3 Thực hiện phân tích mối nguy mất an toàn thực phẩm và xác định các biện pháp phòng ngừa
 • Nhóm ATTP sẽ thực hiện phân tích mối nguy mất an toàn thực phẩm đối với sản phẩm do doanh nghiệp mình sản xuất.
 • Sau khi phân tích xác định được các mối nguy đáng kể thì Nhóm ATTP sẽ xác định các biện pháp phòng ngừa, công đoạn cần phòng ngừa và các chỉ tiêu/thông số cần kiểm soát để phòng ngừa mối nguy phát sinh tại công đoạn đó.
4 Bước 4 Xây dựng các Quy trình và hướng dẫn thực hiện công việc để kiểm soát mối nguy (GMP, SSOP)
 • Từ các phân tích ở bước 3 cần xây dựng các Quy trình và hướng dẫn thực hiện công việc để kiểm soát mối nguy gây mất an toàn thực phẩm.      
 • Quy trình và hướng dẫn cần tập trung vào các thông số/chỉ tiêu chính cần phải kiểm soát trong từng công đoạn để phòng ngừa mối nguy phát sinh tại công đoạn đó.
5 Bước 5 Vận hành theo các Quy trình và hướng dẫn đã thiết lập (vận hành kế hoạch HACCP, GMP, SSOP)
 • Các Quy trình/hướng dẫn chuẩn đã được thiết lập thì phải được tuân thủ thực hiện và lưu trữ bằng chứng thực hiện, đặc biệt là hồ sơ tại các công đoạn kiểm soát mối nguy an toàn thực phẩm (hồ sơ giám sát CCP).
 • Thời gian vận hành phải phù hợp với đặc thù sản xuất sản phẩm và thời gian sản xuất ra thành phẩm (để đảm bảo hệ thống quản lý an toàn thực phẩm đã được vận hành ổn định).
6 Bước 6 Đánh giá nội bộ để giám sát và đảm bảo tuân thủ
 • Các phòng ban/bộ phận trong doanh nghiệp thực hiện đánh giá chéo lẫn nhau để đánh giá việc tuân thủ thực hiện theo các quy trình/hướng dẫn đã thiết lập;
 • Đánh giá nội bộ thông thường được thực hiện tối thiểu 01 năm/lần.
7 Bước 7 Lãnh đạo cao nhất tiến hành họp để xem xét tổng thể (gọi là xem xét của lãnh đạo
 • Kết quả của cuộc đánh giá nội bộ được báo cáo tới lãnh đạo cao nhất để quyết định các cải tiến và điều chỉnh cần thiết (về con người, trang thiết bị, quy trình/hướng dẫn) để chính thức phê duyệt vận hành hệ thống và nâng cao hiệu quả kiểm soát an toàn thực phẩm.
8 Bước 8 Đăng ký chứng nhận tới Tổ chức chứng nhận có năng lực
 • Để khẳng định việc tuân thủ và đáp ứng đầy đủ theo các yêu cầu của HACCP/ISO 22000 doanh nghiệp phải đăng ký và được chứng nhận bởi Tổ chức chứng nhận được Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định và có năng lực đáp ứng theo chuẩn mực quốc tế (tổ chức chứng nhận phải được công nhận phù hợp ISO 22003 đối với chứng nhận ISO 22000).
 • Đối với chứng nhận HACCP hoặc ISO 22000 thì việc đánh giá trải qua 02 lần đánh giá (đánh giá sơ bộ và đánh giá chính thức)

Một số lưu ý với đơn vị chuyển đôir hệ thống quản lý ISO 22000:2015

 • Xây dựng kế hoạch chuyển đổi;
 • Cập nhật hệ thống quản lý an toàn thực phẩm để đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 22000:2018;
 • Thực hiện hoạt động đánh giá nội bộ và xem xét lãnh đạo để xác nhận sự sẵn sàng của hệ thống;
 • Đăng ký đánh giá chuyển đổi với Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng TQC khi hệ thống quản lý an toàn thực phẩm đã sẵn sàng.

Chứng nhận ISO 22000:2018 từ Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng TQC

TQC là một trong những đơn vị uy tín được chính Tổng Cục Đo lường chất lượng trực thuộc Bộ Khoa Học Công Nghệ Việt Nam chỉ định được phép đánh giá, cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 với đầy đủ tính pháp lý
 
Với phương châm “Chuẩn mực – Ðúng hẹn – Thân thiện – Chuyên nghiệp - Cầu thị” của TQC. Trong suốt hơn 13 năm hoạt động trong ngành, TQC đã  đánh giá, cấp chứng nhận cho hàng trăm doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ. Trong đó có các doanh nghiệp đầu ngành như Ammecc, phân bón Thành Tâm, Anchor Fasteners...

TQC luôn luôn cam kết luôn đi đầu trong trong công nghệ đánh giá và các chứng nhận khi tiên phong áp dụng công nghệ 4.0 vào chứng nhận hiện đại, hỗ trợ khách hàng tận tình với các dịnh vụ tốt nhất như
 
TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ: Chứng nhận ISO 22000:2018 với tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng đầy đủ nhu cầu khách hàng về pháp lý, thủ tục, nâng cao chất lượng mội trường làm việc và giảm thiểu ảnh hưởng của hoạt động sản xuất của doanh nghiệp đến môi trường
 
Hiệu lực quốc tế của chứng nhận TQC
TƯ VẤN CHI PHÍ TỐI ƯU, TIẾT KIỆM NHẤT : Với tiêu chí “khách hàng là trên hết”, TQC luôn cố gắng hỗ trợ tư vấn khách hàng trong việc tối ưu hóa chi phí và cắt giảm các khoảng sinh nhầm mang đến cho quý khách một mức giá hợp lý nhất với những chất lượng dịch vụ tốt nhất.(Chi phí sẽ được tối ưu theo từng nhu cầu riêng của doanh nghiệp).
 
NHANH NHẤT : Trung tâm TQC cam kết việc phản hồi tư vấn cho khách hàng trong thời gian sớm nhất khi khách hàng để lại thông tin. Bên cạnh đó, việc tối đa hóa thời gian trong quy trình tiếp nhận hồ sơ và  xử lý, TQC cam kết hỗ cho các khách hàng có được chứng nhận trong thời gian nhanh nhất.
 
UY TÍN ĐI LIỀN VỚI CHẤT LƯỢNG: Với hơn 13 năm kinh nghiệm phục vụ hàng trăm doanh nghiệm lớn, vừa và nhỏ. TQC cam kết về chất lượng dịch vụ của mình luôn mang đến cho khách hàng những dịch vụ, đãi ngộ tốt nhất vì “SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG LÀ SỰ HẠNH PHÚC CỦA TQC”.
 

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi hoặc để lại thông tin để nhận báo giá ngay bên dưới. Nhân viên tư vấn sẽ phản hồi ngay trong vòng 24 giờ.

Nhận báo giá chứng nhận iso 14001 Hotline chứng nhận iso 14001:2015
 

 

Mẫu chứng nhận ISO 22000

Chứng nhận ISO 22000:2018 cho công ty Hạt Điều Vàng
Chứng nhận ISO 22000:2018 cho công ty Hạt Điều Vàng

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi hoặc để lại thông tin để nhận báo giá ngay bên dưới. Nhân viên tư vấn sẽ phản hồi ngay trong vòng 24 giờ.

Nhận báo giá chứng nhận iso 14001 Hotline chứng nhận iso 14001:2015

Địa chỉ liên hệ:

Trụ sở chính tại Thành phố Hà Nội: Số 15, ngõ 168 đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận ThanhXuân, tp. Hà Nội
Hotline: 0982 926 625 
Số điện thoại: 024 6680 0338
Email: vphn@tqc.vn
 
Chi nhánh tại tp. Đà Nẵng: Tầng 2 toàn nhà VINADCO BUILDING, số 01-03 Hồ Quý Ly, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, tp. Đà Nẵng.
Hotline: 0965 338 523
Email: vpdn@tqc.vn
 
Chi nhánh tại tp. Hồ Chí Minh: 232/1/33 đường Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, tp. Hồ Chí Minh
Hotline: 0962 668 325
Số điện thoại: 028 6270 1386
 

Khách hàng tiêu biểu
Các tổng công ty, thương hiệu lớn, uy tín được TQC đánh giá cấp chứng nhận
Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng TQC
Trụ sở chính:
Địa chỉ: Số 15, ngõ 168 đường Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội
Hotline: 0982 926 625
Điện thoại: 024 6680 0338 
Email: vphn@tqc.vn
Chi nhánh tại Tp. Đà Nẵng:
Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà VINADCO BUILDING, Số 01-03 Hồ Quý Ly, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
Hotline: 0965 338 523
Điện thoại: 023 6362 2668
Email: vpdn@tqc.vn
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: 232/1/33 đường Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0962 668 325
Điện thoại: 028 6270 1386
Email: vpsg@tqc.vn
DMCA.com Protection Status
Tổ chức chứng nhận TQC – Vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp
Hotline 24/7: 0982 926 625 / 0962 668 325